ŞİRKET POLİTİKASIDurmaz Grup'un etik kuralları dört kısım halinde aşağıda özetlenmiştir:

Hissedarlar ve Yönetimin Sorumlulukları

* Faaliyetlerini profesyonel, ahlaki ve sorumlu bir şekilde yerine getirmek,
* Etik Kuralları'na uymak ve uyulmasını talep etmek ve Kurallar'ın
  bilinilirliğini ve uygulanmasını sağlamak için uygun mekanizmaları kurmak,
* Ortaklarını ve yardımcılarını yetenek ve kapasite prensiplerine göre seçmek,
* Genel kabul görmüş muhasebe standart ve prensiplerine uymak ve uyulmasını sağlamak,
* Durmaz Grup'un niteliklerine uygun iç ve dış risk yönetimi ve kontrol sistemlerini kurmak,
* Görev yaparken ve kurumu temsil ederken şahsi menfaatlerin firma menfaatlerinden geride tutmak,
* İlgili kurum biriminin önceden yetki vermesi dışında kurum varlıklarını kendi yararına kullanmamak,
* Görevlerinden ötürü ulaşabildiği bilgi, veri ve dokümanların gizliliğini korumak.


Tedarikçi ve Müşteriler ile İlişkiler
* Ürün ve hizmetlerin tedarikçileri ile ahlaki ve yasal ilişkiler kurmak,
* Faaliyetleri insan haysiyetine saygılı olan, yasalara aykırı olmayan ve Durmaz Grup'ın itibarını tehlikeye
  atmayacak olan tedarikçiler aramak ve seçmek,
* Tedarikçileri; ürün ve hizmetlerinin uygunluğunun yanısıra fiyatlarını, dağıtım koşullarını ve kalitelerini baz
  alarak seçmek,
* Müşterilerin ve tüketicilerin kendisinden beklediği memnuniyeti sağlayabilmek için ürün ve hizmetlerin
  mükemmelliğini istemek,
* Ürün ve hizmetlerine garanti vermek ve geçerli mevzuata uygunluktan öte bir memnuniyet sağlama
  düşüncesiyle müşteri ve kullanıcı şikayetleriyle hızlı ve etkin bir şekilde ilgilenilmesini sağlamak.


Çalışanları ile İlişkiler
* Farklı kültürlerin hassasiyetlerini de dikkate alarak çalışanlara haysiyetli, saygılı ve adaletli davranmak,
* Çalışanları liyakat ve kapasite durumları dışında ırk, din, yaş, milliyet, cinsiyet ve bunlar gibi diğer kişisel ve
  sosyal koşullarla ayrıma tabi tutmamak,
* İş ortamında hiçbir türlü şiddet, taciz veya suiistimale izin vermemek,
* Oda, sendika ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hakları tanımak,
* İşe alım ve işten çıkarmalarda Durmaz Grup ve çalışan hakları arasında denge kurabilecek kriter ve kuralları
  oluşturmak ve çalışanlara aktarmak,
* Mesleki risklerin önlenmesini en üst düzeye çıkaracak gerekli önlemleri alarak iş sağlığı ve
  güvenliğini garanti etmek,
* Çalışanların profesyonel gelişim, eğitim ve terfilerini teşvik etmek.


Sivil Toplum ile İlişkiler
* İnsan haklarına ve demokratik kurumlara saygı göstermek ve bu kurumları her fırsatta teşvik etmek,
* Her koşulda şeffaflığı garanti ederek, geçerli mevzuata uygun olarak politik taraflara veya kamu
  kuruluşlarına katkıda bulunmak,
* Mağdur kişilere duyulan sosyal farkındalık seviyesini geliştirmeye adanmış her kamu kuruluşu, sivil kurum
  ve organizasyon ile işbirliğinde bulunmak,
* Parasal ya da başka herhangi bir hediye veya komisyonu kabul ve teklif etmeyerek kamu otorite ve
  kuruluşlarıyla yasal ve saygın ilişkiler sürdürmek,
* Durmaz Grup ile ilgili kişilerin farklı düşünce ve hassasiyetlerine duyulan saygının bir göstergesi olarak,
  faaliyetlerini sürdüren topluluklar ile politik olarak çatışmadan politik tarafsızlık prensibini sürdürmek.